प्रश्न बैंक : उत्तर मध्यमा प्रथमखंड (11h)

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष - 2019

1

701- अनिवार्यसंस्कृतम्

Set-A / Model Answer

2

702- संस्कृतवाड़मयेतिहासः

Set-A / Model Answer

3

703 - वास्तु-योग-संगणकशिक्षा

Set-A / Model Answer

4

704- शुक्लयजुर्वेदः चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

5

705-शुक्लयजुर्वेदः प´चमम्

Set-A / Model Answer

6

706- प्राचीननव्याकरणम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

7

707- प्राचीननव्याकरणम् प´चमम्

Set-A / Model Answer

8

708- नव्यव्याकरणम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

9

709- नव्यव्याकरणम् प´चमम्

Set-A / Model Answer

10

710- ज्योतिषम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

11

711- ज्योतिषम् प´चमम्

Set-A / Model Answer

12

712- वास्तुविज्ञानम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

13

713- वास्तुविज्ञानम् प´चमम्

Set-A / Model Answer

14

714- दर्शनम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

15

715- दर्शनम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

16

716- योगविज्ञानम्
चतुर्थम् - क. योगवासिष्ठम्

Set-A / Model Answer

17

717- योगविज्ञानम्
प´चमम् - क. पात´जलयोगसूत्रम्

Set-A / Model Answer

18

720- पौरोहित्यम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

19

721- पौरोहित्यम्
प´चमम्

Set-A / Model Answer

20

723- पुराणेतिहासः प´चमम्

Set-A / Model Answer

21

724- साहित्यम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

22

725- साहित्यम् प´चमम्

Set-A / Model Answer

23

726- विज्ञानम् भौतिकषास्त्रम् चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

24

727- विज्ञानम् रसायनषास्त्रम् प´चमम्

Set-A / Model Answer

25

728- सामान्य हिन्दी

Set-A / Model Answer

26

729- सामान्य अंग्रेजी

Set-A / Model Answer

27

731- जीविज्ञानम्

Set-A / Model Answer

28

732- गणितम्

Set-A / Model Answer

TOP