प्रश्न बैंक : पूर्वमध्यमा प्रथमखंड (9)

Sr no.SubjectRemedial ModuleQuestion Bank
1 अंग्रेजी Click to View Click to View
2 हिंदी Click to View Click to View
3 गणित Click to View Click to View
4 विज्ञान Click to View Click to View
5 सामाजिक विज्ञान Click to View Click to View
6 संस्कृत व्याकरणम् - Click to View

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष 2021

1

501- संस्कृतकाव्यम्

Set-A,    Set-B    Set-C     Set-D    Set-E   Set-F

2

501- संस्कृतकाव्यम् नीति शतकम्

Set-A

3

503- भारतीय संस्कृतिः विज्ञान´च

Set-A / Model Answer

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष 2020

1

501- संस्कृतकाव्यम्

Set-A,    Set-B

2

502-संस्कृतभाषापरिचयः

Set-A,    Set-B

3

503- भारतीय संस्कृतिः विज्ञान´च

Set-A,    Set-B

4

505- प्राचीनव्याकरणम्

Set-A,    Set-B

5

506- नव्यव्याकरणम्

Set-A

6

516- सामान्य हिन्दी

Set-A,    Set-B

7

517- सामान्य अंग्रेजी

Set-A

8

518- व्याकरणम्

Set-A

9

519- दर्शनम्

Set-A

10

521- गणितम्

Set-A,    Set-B

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष -2019

1

501- संस्कृतकाव्यम्

Set-A / Model Answer

2

502-संस्कृतभाषापरिचयः

Set-A / Model Answer

3

503- भारतीय संस्कृतिः विज्ञान´च

Set-A / Model Answer

4

504-शुक्लयजुर्वेदः

Set-A / Model Answer

5

505- प्राचीनव्याकरणम्

Set-B / Model Answer

6

506- नव्यव्याकरणम्

Set-A / Model Answer

7

507- ज्योतिषम्

Set-A / Model Answer

8

508- वास्तुविज्ञानम्

Set-A / Model Answer

9

509- दर्शनम्

Set-A / Model Answer

10

510- योगविज्ञानम्

Set-A / Model Answer

11

511-धर्मशास्त्रम्

Set-A / Model Answer

12

512- पौरोहित्यम्

Set-A / Model Answer

13

513- पुराणेतिहासः

Set-A / Model Answer

14

514- साहित्यम्

Set-A / Model Answer

16

516- सामान्य हिन्दी

Set-A / Model Answer

17

517- सामान्य अंग्रेजी

Set-A / Model Answer

18

518- व्याकरणम्

Set-A / Model Answer

19

519- दर्शनम्

Set-A / Model Answer

20

521- गणितम्

Set-A / Model Answer

21

522- गणितम्

Set-A / Model Answer

22

523- विज्ञानम्

Set-A / Model Answer

23

524- सामान्य विज्ञान

Set-A / Model Answer

24

525- सामान्य अंग्रेजी

Set-A / Model Answer

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष

1

501- संस्कृतकाव्यम्

Set-A / Model Answer

2

502-संस्कृतभाषापरिचयः

Set-A / Model Answer

3

503- भारतीय संस्कृतिः विज्ञान´च

Set-A / Model Answer

4

506- नव्यव्याकरणम्

Set-A / Model Answer

5

514- संस्कृत साहित्यम््

Set-B / Model Answer

TOP